Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358543    
Honlapkeszites

Folytatódik a panelprogram

Újra lehet pályázni panel épület energia-megtakarítást eredményezõ felújítására és termofor kémény felújításra

2008. február 5-én az Opifex Mérnök Szövetkezet tájékoztató Fórumot rendezett a Vasember Ház Dióssy termében, melynek aktualitását az adta, hogy az Új Magyarország Lakásfelújítási Program keretében 2008. február 1-én megjelent három pályázati felhívás állami, vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás elnyerésére.


Az egyik pályázatban (Panel program) a megítélt támogatás célja az 1992. július 01. elõtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerûsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történõ berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendõ a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, elõregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.
A másik pályázatban (Termofor kémény felújítás) az állami támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelõ, gáztüzelõ-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkéményeinek (a továbbiakban: termofor kémény) biztonságtechnikai felújítása.
A harmadik pályázatban, az ún. ÖKO-Programban a támogatás célja a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása.
Mindhárom pályázatot az Önkormányzati és területfejlesztési miniszter írta ki, a pályázatok állam részérõl történõ kezelését és lebonyolítását az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. végzi. Mindhárom pályázat esetében az Önkormányzat is megjelenhet, mint támogató, szintén vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás nyújtásával, melynek mértékét az Önkormányzat külön pályázati felhívásában teszi közzé.
Ebben az esetben elsõ lépcsõként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékû saját erõbõl történõ finanszírozását. Az önkormányzati döntést követõen második lépcsõben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a minisztérium felé.
A 2008 évi panel pályázati felhívás egyik újdonsága, hogy a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek lehetõségük van közvetlenül benyújtaniuk pályázati anyagukat. Ekkor egylépcsõs a pályázat, így a pályázó a tulajdonában lévõ épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erõbõl történõ finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé.
Egylépcsõs a pályázat társasházak/lakásszövetkezetek esetében, ha
– az önkormányzat nem ír ki pályázatot, mert nem tudja, vagy nem kívánja támogatni a felújítást;
– az önkormányzat ír ki pályázatot, de mindegyiket nem tudja támogatni;
– az önkormányzat ír ki pályázatot, de a társasház vagy lakásszövetkezet nem kíván részt venni az önkormányzat által kiírt pályázaton, és vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erõbõl történõ finanszírozását.
A panel épület felújítási pályázattal elnyerhetõ támogatás költségmegosztása a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség vonatkozásában: állami támogatás legfeljebb 1/3, az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje a bekerülési költség 2/3-a. A központi költségvetés által nyújtott vissza nem térítendõ támogatás értéke lakásonként legfeljebb maximum 500.000.-Ft.
Termofor kémény felújítási pályázat esetében a költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség vonatkozásában a következõ: állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 40 %-a, de nem haladhatja meg a 80.000 Ft/lakás összeget, az önkormányzati támogatás és a tulajdonosok saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 60%-a.
Az ÖKO-Programban az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum 35 %-a, de lakásonként legfeljebb 54.000,- Ft lehet. Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület esetében – legfeljebb a bekerülési költség 15 %-ának megfelelõ összeg erejéig átvállalhat a pályázót terhelõ saját részbõl. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költség legalább 65 %-ának biztosítását saját erõként.
A társasházak/lakásszövetkezetek saját önrészüket pénzintézeti hitellel, kamat támogatott hitellel, valamint a panel pályázathoz kapcsolódó Panel Plusz Hitelprogrammal biztosíthatják. A hitel felvételére többféle konstrukció létezik.
Egyszerû változat, amikor a lakóközösség a megemelt közös költség havi beszedésébõl biztosítja a forrást a Bank felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítéséhez, így fizetési kötelezettségének havonta kell eleget tennie. Ebben az esetben a Bank zálogjogot a lakóépület közös költség bevételeire alapít.
További hitelváltozat, amikor a társasház lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel (továbbiakban: LTP) kombinálja a hitelét. Ez azt jelenti, hogy miután meghatározták a hitel és járulékainak lakásonkénti megoszlását, a lakók illetve a lakóközösség a hitel tõkeösszegéhez igazodóan LTP szerzõdéseket kötnek, melybõl keletkezõ megtakarítást a Bankra engedményezik. A lakók havonta teljesítik fizetési kötelezettségüket a társasház/lakásszövetkezet felé megemelt közös költség formájában, a társasház/lakásszövetkezet pedig abból a lakók nevében havonta teljesíti a Bank felé a lakás-takarékpénztári megtakarítást, valamint a banki hitelhez kapcsolódó kamatfizetést. A LTP szerzõdések lejárta után, a futamidõ végén a társasház egy összegben teljesíti a Bank felé a fennálló tõketörlesztési kötelezettségüket, mely a megtakarításból és az ezután járó állami támogatásból, valamint a megtakarítás után járó kamatokból keletkezik. Az LTP-vel kombinált finanszírozási konstrukció elõnye, hogy az állam jelentõs további (magánszemélyek esetében az éves megtakarítás 30%-át, de maximum 72 eFt/év, társasházak/lakásszövetkezetek esetében a lakásszámtól függõen akár 324 eFt/év) vissza nem térítendõ támogatást ad. A Bank ebben az esetben is zálogjogot a lakóközösség LTP megtakarításaira létesít.
Mindkét fent említett hitelkonstrukció esetén is látható, hogy a kereskedelmi bankok fel vannak készülve a társasházak részére történõ hitel biztosítására anélkül, hogy a társasháznak jelzálogot kelljen bejegyeztetnie a közös helyiségére vagy a tulajdonosok lakásaira (ugyanakkor létezik ez a lehetõség is). A felújítás során keletkezett energia-megtakarítás (csökkenõ fûtésdíj) fedezi a tulajdonosok által fizetett hitel havi törlesztõrészletének jelentõs hányadát.
Nagykanizsán, az Opifex Mérnök Szövetkezet 2005. óta aktív részese a panel épület és termofor kémény felújításoknak. Közel 50 társasháznak és lakásszövetkezetnek készítette el a pályázati anyagát, a pályázat elõkészítõ munkáit, az épület mûszaki felmérését, a korszerûsítési javaslatok kidolgozását, a beruházások lebonyolítását, majd a beruházások lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását a kapcsolódó pénzügyi tanácsadással együtt. A pályázatot benyújtó épületek minden esetben megkapták az állam által maximálisan adható támogatás összegét és a beruházások határidõre, az elõre meghatározott mûszaki tartalommal a lakók legnagyobb megelégedésére elkészültek.
Az Opifex Mérnök Szövetkezet tapasztalatai szerint a sikeres pályázat beadásához kapcsolódóan az alábbiakat kell tennie a lakóközösségnek illetve a közös képviselõnek:
-információkat kell gyûjteni és azokat értelmezni (tájékoztató fórumokon való részvétel), a lakóközösségnek meg kell ismernie a megszerzett információkat, mert a pályázat beadásának elõfeltétele a társasház/lakásszövetkezet közgyûlésének határozatkivonata a pályázaton való részvételrõl, a pályázat elkészíttetésérõl, a tervezett felújításokról (a pályázat keretében elvégezni szándékozott korszerûsítések megjelölése), a tervezett beruházás forrásairól, költségkeretérõl, a tervezett felújítás idõpontjáról, stb.,
-a pályázatíráshoz kapcsolódó feladatok: miután a társasház/lakásszövetkezet döntött a pályázaton történõ részvételrõl megbízást kell adnia egy olyan cégnek, aki rendelkezik azokkal a szakmai jogosultságokkal, melyek szükségesek a sikeres pályázati anyag elkészítéséhez.
A pályázati dokumentáció elkészítése az alábbi feladatokat tartalmazza: helyszíni felmérés, statikai szakvélemény készítése, helyszíni felmérésnél szükségessé vált mûszeres vizsgálatok elkészíttetése, (pl. szerkezeti csomópontok esetleges hibáinak megállapítása, termovíziós vizsgálat stb.), felmérési tervek készítése, energetikai számítások végzése, felújítás módja- mûszaki koncepció kialakítása, részletes tervezõi (mérnöki) költségvetés a tervezett felújításokról, esetleges hiánypótlások elkészítése, statikai szakvélemény elkészítése, szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése (tûzoltósági szakvélemény, építési engedély).
A pályázatíró a pályázatbeadás feltételeit folyamatosan egyezteti az önkormányzattal és az önkormányzat által erre a feladatra kijelölt társasággal (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye).
A 2001-ben elõször kiírt lakás-felújítási pályázat óta idén elõször vált felülrõl pénzügyileg korlátozva az állami támogatás mértéke. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben rögzített Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása megnevezésû elõirányzatában összesen 10 milliárd forint áll rendelkezésre a program támogatására. Ezért idén elõször bír nagy jelentõséggel a pályázatok beadásának idõpontja. (Panel pályázat esetében 2008. szeptember 30., termofor kémény felújítási pályázatnál 2008. szeptember 30., ÖKO-program: 2008. október 31.)
Reméljük a fenti tájékoztatás során a társasházak és lakásszövetkezet lakói és közös képviselõi megfelelõ információt szereztek az ismertetett pályázatokról és pályázatbeadási feltételekrõl. Felismerték azt a szándékot, hogy e támogatásokkal az állam csökkenteni kívánja a lakások energiaköltségét, ezáltal a vonatkozó EU direktíváknak megfelelõen az ország energiafelhasználását.
Az energiafelhasználás racionalizálása elkerülhetetlen folyamat a mai növekvõ energiaárak figyelembevételével, a kérdés csak az, hogy a tulajdonosok igénybe tudnak-e venni ehhez állami és/vagy önkormányzati támogatást, vagy saját erejükbõl kényszerülnek megoldani ezt a feladatot.

A pályázatokkal kapcsolatos további információk:
Opifex Mérnök Szövetkezet
tel.: 06-70-260-8638
e-mail: engineer@opifex.hu2008-02-06 12:05:35


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül