Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408133    
Honlapkeszites

Városunk gazdálkodási rendszerének ellenõrzésérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének, az Állami Számvevõszék (ÁSZ) általi 2009. évi átfogó ellenõrzésének eredményeirõl számolt be sajtótájékoztató keretein belül dr. Lóránt Zoltán, az ÁSZ elnöke és Marton István polgármester. A tájékoztatón jelen volt dr. Tuboly Marianna jegyzõnõ is.

Dr. Lóránt Zoltán elmondta, mi alapján vizsgálódtak: milyen módon biztosította az Önkormányzat a költségvetési és pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során, változott-e a finanszírozási célú pénzügyi mûveletek jelentõsége a hiányzó bevételi források pótlásában, eredményesen készült-e fel a szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát és a 2009. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékelték, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.


Az Önkormányzat 2006-2009. évi költségvetési rendeleteiben a költségvetési bevételek és kiadások nem voltak egyensúlyban, a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A 2006-2007. évi költségvetések teljesítése során a pénzügyi egyensúly nem volt biztosított, míg a 2008. évben a teljesített költségvetési bevételek fedezetet biztosítottak a költségvetési kiadásokra. A 2006-2008. években a költségvetés végrehajtása során a likviditás biztosításához folyószámlahitelt vettek igénybe, ezen túl 2862 millió forint hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitelt vettek fel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete összességében nem változott, fizetõképességének kedvezõ változása mellett az eladósodása kis mértékben növekedett.
Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére 2006-2009 között a szabályozottság és a szervezettség tekintetében eredményesen készült fel, szabályozták és kialakították a pályázatfigyelés és a fejlesztési feladat lebonyolításának szervezeti, személyi feltételeit, az információk áramlásának rendjét, valamint a támogatott fejlesztések lebonyolításának ellenõrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. A Közgyûlés a 2006-2009. I. negyedévben 45 – az Önkormányzati fejlesztési célkitûzéseihez kapcsolódó – európai uniós forrásokkal összefüggõ fejlesztési feladatot megvalósító pályázatról döntött. Az európai uniós támogatásban részesült 26 pályázatból 15 megvalósult, 11 projekt megvalósítása folyamatban volt, a benyújtott pályázatok közül tizet elutasítottak, kilenc elbírálása 2009. június végéig nem történt meg. A Polgármesteri Hivatalban az e-közigazgatás keretében az 1. elektronikus szolgáltatási szint követelményeinek megfelelõ elektronikus tájékoztató rendszert mûködtettek. A közérdekû adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségüknek eleget tettek, az Önkormányzat honlapján hozzáférhetõek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegû mûködési és felhalmozási támogatások és a vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ szerzõdések adatai.
A költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok szabályozásának hiányosságai magas kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mivel nem szabályozták a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények költségvetés tervezésével és a zárszámadás készítésével kapcsolatos ellenõrzési feladatokat. A költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatban a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága gyenge volt, mert – az ellenõrzési feladat elõírásának hiánya miatt – nem ellenõrizték a meghatározott követelmények teljesítését. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában, a pénzügyi gazdálkodás folyamatában, a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében gyenge volt, mert az államháztartáson kívülre teljesített pénzeszköz átadásoknál nem a jegyzõ által kijelölt személy igazolta a kiadások jogosultságának, összegszerûségének ellenõrzését, és ezt a hiányosságot az utalványok ellenjegyzõje sem kifogásolta. A belsõ ellenõrzés szervezeti keretei kialakításának és szabályozásának hiányosságai a belsõ ellenõrzési feladatok végrehajtásában közepes kockázatot jelentettek, a belsõ ellenõrzés mûködésénél a kialakított kontrollok megbízhatósága jó volt.
Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2006. évben, a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználását a 2007. évben, a közbeszerzési rendszer mûködését a 2008. évben ellenõrizte. Az ellenõrzések során tett javaslatok 64%-a hasznosult. A javaslatok végrehajtása eredményeként javult a gazdálkodási és pénzügyi számviteli feladatok szabályozottsága, a céljellegû támogatások elszámolásának, valamint az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerûsége.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében az ÁSZ munkatársai javaslatokat fogalmaztak meg a polgármester és a jegyzõ részére. A helyszíni vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasolták, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
A jelentés teljes terjedelemben a www.asz.hu weboldalon tekinthetõ meg.
S.E.

***

ÁSZ jelentésrõl röviden

„Az Állami Számvevõszék Nagykanizsa Megyei Jogú Város költségvetési-gazdálkodási rendszerének ellenõrzését teljesítmény-ellenõrzési elemekkel kiegészített ellenõrzési program alapján folytatta le az elmúlt három év vonatkozásában.
Az elkészült jelentés összességében csupán két hiányosságot állapított meg, egyrészrõl a pártok helyiségbérletének nem piaci viszonyokhoz igazodó vonatkozásában, másrészt a likviditási terv rendeletmódosításokkal egyidejûleg történõ aktualizálását.
Mindezek mellett az ÁSZ vizsgálat jelentõsége abban áll, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete vonatkozásában leszögezi, hogy az eladósodás növekedett. Itt szükséges megjegyezni, hogy a 2009. decemberi adatok szerint az önkormányzat döntései alapján elhatározott hitelfelvétel alapján az adósság szolgálat, azaz a hitel és a fizetendõ kamat együtt 9,732 milliárd forint. Lesz olyan év, amikor a fizetendõ tõke és kamat együttes összege eléri a 700 millió forintot.
A 2006. évi Állami Számvevõszéki jelentéshez képest, amelyben 45 intézkedést kellett végrehajtani, és amelyek jelentõs része 2008. évben került csak végrehajtásra, a jelenlegi jelentés a hivatalnak a gazdálkodás adminisztrációja területén elért egyértelmû javulását tükrözi.
A jelentés felkészültnek ítéli a várost az Európai Uniós források eléréséhez szükséges pályázati tevékenység eredményességében, a felhasználás törvényességében, a belsõ kontrollok kiépítésében, mely szintén a hivatal felkészültségét minõsíti.
A jelentés is rögzíti, hogy az önkormányzat informatikai stratégiája 2010-re a 3. elektronikus szint elérését jelölte meg célként, ennek érdekében azonban még jelentõs fejlesztés vár az önkormányzatra.”
Dr. Tuboly Marianna
jegyzõ2009-12-17 15:53:55


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül