Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55320169    
Honlapkeszites

Bárdosi: Faültetés kérdésekkel

– Örü­lünk an­nak, ha bár­mely szer­ve­zet és sze­mély ne­mes in­dí­ték­ból, terv­sze­rû­en és szak­sze­rû­en par­ko­sít­ja a kör­nye­ze­tét, nö­ve­li vá­ro­sunk zöld­te­rü­le­ti ér­té­ke­it, ám nem fo­gad­juk öröm­mel, ha az el­fo­ga­dott ter­vek­tõl el­té­rõ­en vá­ro­sunk egyik leg­ér­té­ke­sebb köz­te­rü­le­tén ama­tõr mó­don, a ter­ve­zett fej­lesz­té­se­ket rész­ben el­le­he­tet­le­nít­ve tör­té­nik be­avat­ko­zás – mond­ta saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Bárdosi Gá­bor, szo­ci­a­lis­ta kép­vi­se­lõ.


A vá­ros­atya sza­va­i­val az ok­tó­ber ha­to­di­ki em­lék­nap vá­ro­si ün­nep­sé­gé­hez kap­cso­ló­dó szé­kely­ker­ti fa­ül­te­tés­re utalt, amely so­rán negy­ven­ki­lenc vö­rös­fe­nyõt te­le­pí­tet­tek a ’49-es nyergestetõi csa­tát meg­ví­vó szé­ke­lyek em­lé­ké­re.

Bárdosi Gá­bor em­lé­kez­te­tett ar­ra: ugyan­ide 2003-ban nagy­sza­bá­sú egy­há­zi épü­let­együt­tes meg­épí­té­sé­re ké­szül­tek ter­vek és tör­tén­tek lé­pé­sek. Ezt az el­kép­ze­lést ak­kor a la­kos­ság je­len­tõs til­ta­ko­zá­sa mi­att, a zöld­te­rü­let meg­óvá­sa ér­de­ké­ben el­ve­tet­ték. Ugyan­csak a la­kos­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re kez­dõ­dött meg az el­ha­nya­golt te­rü­let terv­sze­rû fej­lesz­té­se, par­ko­sí­tá­sa, amely­be a szo­ci­a­lis­ta vá­ros­atya sze­rint dur­ván be­avat­ko­zott az ok­tó­ber 5-i fa­ül­te­tés. Bárdosi sze­rint a te­le­pí­tés szakmaiatlanul zaj­lott, s a temp­lom­épí­tést el­len­zõ, a par­ko­sí­tást tá­mo­ga­tó la­kos­ság meg­fe­gyel­me­zé­sé­re irá­nyult.

A kép­vi­se­lõ ar­ra hív­ta fel a fi­gyel­met, hogy a temp­lom­épí­tést és a je­len­le­gi ak­ci­ót is Papp Já­nos, a Pol­gá­ri Ka­ni­zsá­ért Ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­mi el­nö­ke szer­vez­te.


– Bárdosi úr rö­vid saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ban tár­gyi té­ve­dé­sek so­ka­sá­ga ta­lál­ha­tó, bi­zo­nyá­ra té­ve­sen in­for­mál­ták – re­a­gált a kép­vi­se­lõ fel­ve­té­se­i­re Babicsné Berta Éva, a Pol­gá­ri Ka­ni­zsá­ért Ala­pít­vány szó­vi­võ­je. – A Szé­kely­kert­be szánt, vé­gül Zalakaroson meg­épült temp­lom kez­de­mé­nye­zé­se ugyan­is Fliszár Kár­oly es­pe­res-plé­bá­nos ér­de­me, ku­ra­tó­ri­u­mi el­nö­künk­nek – ha még­oly hí­zel­gõ is a fel­té­te­le­zés – nem volt ré­sze ben­ne. Ami pe­dig a ter­ve­ket, fej­lesz­té­se­ket il­le­ti, meg­le­põ, hogy a kép­vi­se­lõ úr nincs kép­ben. Ugyan­is a vá­ros az is­ko­lák te­rü­le­tén és a Thúry pá­lyán kí­ván össze­sen tíz mû­fü­ves pá­lyát lé­te­sí­te­ni, nem a Szé­kely­kert­ben. A szak­ma­i­ság kér­dé­sé­ben egy po­li­ti­kus nyil­ván nem nyi­lat­koz­hat kom­pe­ten­sen. Azon­ban tény, hogy mi szak­em­ber­rel kon­zul­tál­va, szak­em­ber köz­re­mû­kö­dé­sé­vel ül­tet­tünk – hang­sú­lyoz­ta Babicsné.

A la­kos­sá­gi par­ko­sí­tás­ról a szó­vi­võ as­­szony azt is el­mond­ta, a te­rep elõ­ké­szí­té­se so­rán ta­lál­koz­tak a jö­ven­dõ fács­ká­kért ag­gó­dó la­kók­kal is, s bi­zony, akadt, aki ma­ga is ásót ra­ga­dott.

– Hi­á­ba­va­ló pró­bál­ko­zás len­ne te­hát a kü­lön­bö­zõ fa­ül­te­tõ­ket egy­más­sal szem­be­ál­lí­ta­ni, hi­szen a Szé­kely­kert­ben a nyír­fák is bé­ké­ben él­nek a vö­rös­fe­nyõk­kel. Saj­ná­lom, hogy a po­li­ti­ka idá­ig süly­­lyedt, hogy a ká­kán is cso­mót ke­res­ve a hevesis gye­re­kek és egy ci­vil szer­ve­zet kez­de­mé­nye­zé­sé­be köt be­le. Ma már bi­zo­nyá­ra kép­vi­se­lõ úr is bán­ja ezt, hi­szen, ha részt vett vol­na az ün­nep­sé­gen, tud­ná: 600 gye­rek és csa­lád­ja ügye ez, töb­ben úgy gon­dol­juk, is­ko­la és csa­lád együtt ne­ve­li a jö­võn­ket. – mond­ta még Babicsné Berta Éva.

H.A.2007-10-21 18:30:33


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül