Ma 2021. 10 17.
Hedvig, Ignác, Rudolf napja van.
Látogatók száma : 51049111    
Honlapkeszites

II. Rákóczi Ferenc pénzei

II. Rá­kó­czi Fe­renc ko­rát idé­zõ ér­me és bé­lyeg­ki­ál­lí­tás nyílt a Me­zõ Gim­ná­zi­umban.

A Ma­gyar Érem­gyûj­tõk Egye­sü­le­te Nagy­ka­ni­zsai Cso­port­ja ál­tal ös­­sze­ál­lí­tott ki­ál­lí­tást Ko­vács Sán­dor, az egye­sü­let tit­ká­ra nyi­tot­ta meg. A ki­ál­lí­tás ap­ro­pó­ját az ad­ta, hogy há­rom­száz év­vel ez­elõtt, 1707-ben fe­je­zõ­dött be a Rá­kó­czi­-sza­bad­ság­harc pénz­ve­ré­se. A ki­ál­lí­tás tár­lói töb­bek kö­zött be­mu­tat­ják a sza­bad­ság­harc kez­de­ti pénz­ve­rés­ét, a nagy­bá­nyai, mun­ká­csi és kör­möc­bá­nyai ve­re­te­ket, me­lyek jel­zik, több or­szág­gyû­lést is tar­tott Rá­kó­czi. Lát­ha­tók to­váb­bá a sza­bad­ság­harc utol­só éve­i­nek pénz­ve­ré­sei, tör­té­né­sei, a sza­bad­ság­harc bu­ká­sát és a tö­rök­or­szá­gi szám­ûze­tést be­mu­ta­tó két könyv.

B.E.
2007-10-21 18:28:47


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül