Ma 2021. 10 22.
Előd, Szalóme, Kordélia napja van.
Látogatók száma : 51088678    
Honlapkeszites

Életünk fotókiállítás

A 30. Éle­tünk Or­szá­gos Fo­tó­pá­lyá­zat­ra száz­ti­zen­két szer­zõ öt­száz­ti­zen­négy al­ko­tást kül­dött be. A zsû­ri ál­tal ki­vá­lasz­tott har­minc­hat al­ko­tó öt­ven­négy ké­pe no­vem­ber 9-ig lát­ha­tó a HSMK Õsze And­rás Ga­lé­ri­á­já­ban.

A fo­tó­ki­ál­lí­tást Lengyák Ist­ván nyi­tot­ta meg. A fo­tó­pá­lyá­zat nyer­te­se Mol­nár Fe­renc bu­da­pes­ti fo­tós, Kom­mu­ni­ká­ció cí­mû al­ko­tá­sa. A II. dí­jat Mátyus Kár­oly veszp­ré­mi fo­tog­rá­fus Vén ci­gány cí­mû ké­pé­ért ér­de­mel­te ki. Nagy­ka­ni­zsa vá­ros dí­ját Csigó Ger­gely, fer­tõ­rá­ko­si al­ko­tó nyer­te Utó­sze­zon cí­mû mû­vé­ért. Za­la Me­gye Köz­gyû­lés­ének dí­ját dr. Nerhaft Antalné, bu­da­pes­ti fo­tós kap­ta Szi­ge­te­lõk cí­mû al­ko­tá­sá­ért. A Kör­nye­zet­vé­del­mi és Víz­ügyi Mi­nisz­té­ri­um dí­ját dr. Alexay Zol­tán, gyõ­ri fo­tog­rá­fus nyer­te el Al­kal­maz­ko­dás cí­mû mun­ká­já­ért. A ma­gyar Fo­tog­rá­fu­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­ge dí­ját Er­dé­lyi Gá­bor veszp­ré­mi fo­tós Ta­lál­ko­zás cí­mû al­ko­tá­sá­ért kap­ta. A leg­jobb jazz té­má­jú fel­vé­tel­ért a Göbölös Fo­tó dí­ját Adelmann Ist­ván, ka­pos­vá­ri fo­tós vet­te át. Za­la Me­gyé­bõl két fo­tós ké­pe ke­rült a fal­ra. A za­la­eger­sze­gi Gondy Bé­la két, míg a nagy­ka­ni­zsai Pichler Jó­zsef egy fo­tó­ja lát­ha­tó a ki­ál­lí­tá­son.

B.E.
2007-10-21 18:26:27


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül