Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55355827    
Honlapkeszites

Legnagyobb értékünk a városát, közösségét szeretõ, hivatásának élõ ember: õket ünnepeltük a Város Napján

Az Eraklin Táncklub Egyesület tagjainak táncával kezdetét vette a 2016. évi Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyûlés a Medgyaszay Házban. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje és gróf Bethlen István. Városunk születésnapjára testvérvárosainkból, Ptujból, Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról, Togliattiból, Kazanlakból, Gleisdorfból és Puchheimból is érkeztek delegációk.
A Nagykanizsai Városi Vegyeskarral közösen elénekelt Himnusz hangjai után Dénes Sándor lépett a színpadra. Tolkien, a nagy angol író és professzor gondolatával köszöntötte a 22. Város Napja Ünnepi Közgyûlésén megjelenteket.


„Az emberek azokra a történetekre emlékeznek, amik jelentettek valamit… E történetek szereplõi gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Továbbmentek, mert volt mibe kapaszkodniuk.”
– Tolkien szavai idézték fel bennem azt a gondolatot, hogy minden emlékezetes vagy emlékezetre méltó történetnek kell, legyen egy eredõpontja, ahonnan elindul a cselekmény kibontakozása, az események sorozata és a színrelépések szövevényes folyamata. E történeteknek vannak hõsei, cselekvõ és tevékeny szereplõi, akik képesek megváltoztatni a környezetüket, képesek hatni az õket körülvevõ közösségre, és akiknek tettei korszakokká tagolják az idõt – e bevezetõ szavakkal tért rá a mostani rendezvény jelentõségére a városvezetõ. – A mi városunk, Nagykanizsa története 771 évvel ezelõtt kezdõdött. Egy IV. Béla királyunk által szignált 1245-bõl származó adománylevél említi az utak metszéspontjában fekvõ Kanizsa nevét elsõként, ide tekinthetünk vissza, mint a forrásunkra. Ez az idõpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörû és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megõrizte fenségét. Gondoljunk példaként Thury Györgyre, akinek élete és becsülete még akkor is, azáltal is fémjelzi e fenséget, ha életét, várát és a várost vesztette is el utolsó csatájában. Mégis, hõsi erénye tartást ad az utókornak, tartást ad számunkra is, megszabva utunk irányát.
– Városunk 771 évvel ezelõtti kezdetét, a mi közös történetünket, annak hõseit ünnepeljük a mai napon – hívta fel a figyelmet az ünnepi szónok. – Huszonkettedik alkalommal állunk meg, egymás szemébe nézve, hogy értékeinket számba vegyük, és közös jövõnk magújítása okán emlékezzünk városunk múltjára. Azért állunk meg, mert a kapaszkodóinkat jelentõ, az életünket továbblendítõ értékeinkkel kizárólag elmélyülten és szeretettel lehetséges azonosulni. Az irányt õseink, a mi közös történetünk hõsei mutatták meg, ezért az õ életük és cselekedeteik megértése idõt és odafigyelést igényel. Különben elveszünk az utunkon, és a mi jelen történetünk már nem fog jelenteni semmit. Nem lesz tartalma, amely gyermekeink világában majdan fogódzóként szolgálna, hogy segítse az õ törekvéseiket, példát állítva cselekedeteikhez. Akkor mások vonzzák el õket tõlünk, és a mi történetünk véget ér.
Pedig van mire büszkék lennünk. Ezért is kell megállnunk, hogy lássuk, méltó a jelenünk és a jövõképünk is a város dicsõ múltjához – hangsúlyozta a város elsõ embere. – Hiszen a néhány évvel ezelõtti vezetõi szemléletváltás következményeként városunkban rengeteg gyümölcs, tehát sikeres és látványos beruházás és fejlesztés valósult meg, és számos nagyszerû dolog született – sorolta az eredményeket a polgármester. – Megújult a fõterünk, mely a mai napon leleplezett gróf Bethlen István egészalakos bronzszobrával immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkezõ múltunkhoz és büszke polgáraihoz. A múlt héten fejezõdött be a városrekonstrukció második szakasza is, mely a fõutca újjáéledését jelenti, egységes és esztétikus arculattal. Teret biztosítva a kerékpározásnak is, amelynek lehetõségei jelentõsen javultak az elmúlt években, követve értékeinkre és erõsségeinkre építõ stratégiánkat. Impozáns épületeink újultak meg idõközben a város legkülönbözõbb pontjain, méltóan elõdeink ránk hagyott örökségéhez. Ugyanakkor játszóterek, mûfüves futballpályák épültek, élhetõbbé és egészségesebbé téve a családok, a gyermekek életét. Nagykanizsa e lényeges és nagyszabású fejlesztések révén valóban Magyarország nyugati kapujává vált – jelentette ki a polgármester.
És a gyarapodás, értékeink növekedése nem áll meg. Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövõ elé, újabb nagyszabású fejlõdés elé nézhetünk. Az elmúlt idõszakban az értékeink számbavételén alapuló együttmûködés révén olyan tervek születtek, melyek Nagykanizsát elõre lendítik. Nemsokára elkezdõdnek azok a fejlesztések a Modern Városok Programja keretén belül, amelyeket már mi magunk határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk és terveztünk meg. Megújul, és kulturális, turisztikai és gazdasági funkciót kap a Ferences rendi kolostor míves és értékes épülete. Régi adósságot törlesztünk ezáltal, ugyanakkor az oly hiányzó attrakció területén is nagyot léphetünk elõre e nagyszabású rekonstrukcióval. Mint ahogy a sport- és rendezvénycsarnok, a konferenciaközpont és az úszócsarnok felépülése is a város fejlõdését szolgálja majd, szintén a mi sajátos múltunkra, erõsségeinkre alapozott stratégiai gondolkodást követve. Ez a mi nagy lehetõségünk, és a mi közös felelõsségünk – hangsúlyozta.
A legnagyobb értékünk azonban az ember. A kimûvelt, városát, közösségét szeretõ, hivatásának élõ ember, aki a jelen történelmi hõse, Nagykanizsa múltjának méltó örököse. Õt, pontosabban Õket, kitüntetett polgárainkat és közösségeinket, vállalkozásainkat köszöntsük ma elsõsorban, mert õk azok, akik által a mi közös történetünk jelent valamit, tartalma van és ezáltal emlékezetre méltó. Õk azok, akik példaként állnak elõttünk, holott gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Mindig továbbmentek, meghaladták önnön lehetõségeiket, mert volt mibe kapaszkodniuk.
Álljunk meg tehát egy pillanatra munkánk közepette, és szenteljük rá az idõt a megünneplésükre. Hiszen mi magunk is õbeléjük kapaszkodhatunk, értékekkel teli életük és munkásságuk mûvébe.
Tartóztassuk fel az idõt három szép napra, hogy összetalálkozva büszkén és együtt indulhassunk neki a jövõ nagy feladatainak, hogy majdan elmondhassuk közösen: Köszönjük élet! áldomásidat, Ez jó mulatság, férfi munka volt! – e gondolatokkal zárta köszöntõjét Dénes Sándor.
A hagyományoknak megfelelõen, a díszközgyûlésen elismerésben részesítették azokat a személyeket, közösségeket és vállalkozásokat, akik sokat tettek Nagykanizsáért, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2016. év kitüntetéseit Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõje adta át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Norbert Seidl úrnak, Puchheim város polgármesterének Nagykanizsa és Puchheim közötti testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséért, Nagykanizsa jó hírének Bajorországban történõ terjesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Szálka Miklós építésznek, Nagykanizsa városképét meghatározó több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Szekeres Emil festõmûvésznek, városunk képzõmûvészeti életében kiemelkedõ életmûvéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Schüller Róbertné részére városunk közéletében végzett közösségépítõ tevékenységéért és a városkörnyéki horvát nemzetiség körében végzett pedagógusi tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntetõ címet adományozta.
Dr. Szalai István intézetigazgató egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán a gépészmérnöki alapszak elindításáért, valamint a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpont létrehozásáért végzett munkájának elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés.
Szintén „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés Szmodics Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatónak szakmai életútja elismeréseként.
Az Eraklin Táncklub Egyesület részére, a tánckultúra területén végzett negyedszázados kiemelkedõ tevékenységéért „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés.
Ugyancsak „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet vehetett át értékes grafikusi, tervezõgrafikusi és fotómûvészi munkásságáért Melega István Tihamér képzõmûvész.
„Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés néhai Szántó Zoltán testnevelõ tanárnak, a város sportéletében játékosként és sportvezetõként végzett kiemelkedõ munkájáért.
„Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet vehetett át kiemelkedõ sportolói és sportvezetõi munkájáért Vlaszák Géza labdarúgó edzõ.
A közgyûlés Somogyi Ottó csoportvezetõnek hosszú évek óta végzett kiemelkedõ munkájáért „Paizs Ferenc Díj” kitüntetõ címet adományozott.
A közgyûlés döntése értelmében „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet kapott dr. Bogár Gáspár nyugdíjas háziorvos, katolikus pap a több évtizedes testi és lelki gyógyító szolgálatáért. Ugyancsak „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés a több évtizedes kiemelkedõ munkája elismeréseként dr. Matoltsy András osztályvezetõ fõorvosnak.
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-nek, az elmúlt 100 évben a vízszolgáltatásban végzett kiváló tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vette át.
A közgyûlés dr. Kékesi Jenõ Géza nyugalmazott határõr alezredesnek, a város és térsége lakóinak érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés az Annanet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet adományozta. Szintén, „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet vett át kis- és középvállalkozás kategóriában Horváth Imre egyéni vállalkozó.
A közgyûlés a Dynamic Technologies Hungary Kft. részére a nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés dr. Kulcsár Gyula nagykanizsai születésû, nemzetközi hírû biokémikusnak a rákkutatás területén végzett kiemelkedõ tudományos tevékenységéért, Nagykanizsa hírnevének növeléséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományozta.
A kitüntetettek nevében dr. Kulcsár Gyula, városunk díszpolgára mondott köszönetet.
Idén ünnepeljük Nagykanizsa és testvérvárosunk, Puchheim között 25 éve fennálló gyümölcsözõ kapcsolatot. Ez alkalomból a két város együttmûködésérõl Norbert Seidl úr, Puchheim város polgármestere osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A díszközgyûlés a nagykanizsai születésû Kónya István lantmûvész ünnepi mûsorával zárult. Kónya István a Hágai Királyi Konzervatórium régizene tanszakán tanult. Õ az elsõ magyar lantmûvész, aki lantdiplomával rendelkezik. Szólistaként, kísérõként és különbözõ zenekarok tagjaként Európa számos országában koncertezik. Sok neves hazai régizene kurzus tanára és mûvészeti vezetõje.
 

B.E.2016-04-30 05:30:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül