Ma 2023. 9 24.
Gellért, Gerda, Mercédesz napja van.
Látogatók száma : 55976422    
Honlapkeszites

Vállalkozások ingatlanvásárlását támogatja az önkormányzat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.


 

1.    A pályázat célja:
 
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
 
3.    A pályázók köre:
 
A pályázaton részt vehetnek:
-       azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
 
      A pályázaton nem vehet részt:
a)    az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b)    az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c)    az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van.
 
4.    Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
 
a.)   vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékû beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott – bõvítés esetén bõvített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb a b) pont szerinti határidõre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétõl számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
 
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ jogerõs bejegyzését követõen igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtõ pályázaton.
 
A pályázó továbbá:
-        vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
-        vállalja, hogy – szerzõdéskötés esetén – a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenõrizhetõ;
-        vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
 
 
5.     Pénzügyi feltételek:
 
      Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
           

Létszám-növekmény (fõ)
Beruházási érték (M Ft)
50 – 100
101- 500
501-
5-20
0-20 %
20-35 %
35-50 %
21-50
5-25 %
25-40 %
40-55 %
51-100
10-30 %
30-45 %
45-60 %
101-
15-40 %
40-55 %
55-70 %

 
       Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegû támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelõen nyújtott csekély összegû támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsõ határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegû támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelõen nyújtott csekély összegû támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felsõ határig halmozható.
A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelõzõ két pénzügyi évben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig meg kell õrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
 
6.    Szerzõdéskötés
 
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
 
A támogatás odaítélését követõen az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követõ 30 napon belül támogatási szerzõdést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
 
7. A támogatás kifizetése:
 
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerõs ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követõ 30 napon belül történik. A jelzálogjog törlésérõl az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõen intézkedik.
 
8. A támogatási szerzõdés megsértésének szankciói:
 
Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a vállalkozás:
a)    a beruházást a meghatározott határidõig nem valósítja meg;
b)    a támogatási szerzõdésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c)    a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d)    az önkormányzati ellenõrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
 
      Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerzõdésben kell meghatározni.
 
9. A pályázat benyújtása
 
A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
 
 
 
                                                                         Dénes Sándor
                                                                          polgármester
 


2016-04-18 07:00:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül