Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55337863    
Honlapkeszites

Új magyar virtus – kézfogás kanizsai módra!
A Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület huszonegy évvel ezelõtt alakult Dömötörffy Sándor kezdeményezésére, akivel az egyesület hagyományápoló tevékenységérõl és közéleti szerepvállalásáról beszélgetünk. 15 év után újra az Egyesület elnöke. „Szeretnénk lendületet adni a városrész közmûvelõdésének, továbbá be kívánunk kapcsolódni a város közéletébe.”

A miklósfai városrészt egyszer Kanizsa „Rózsadombjaként” mutatta be Rockenbauer Pál az Egymillió lépés címû tv-mûsorban. Úgy gondolom, hogy ez a jelzõ mind a mai napig helytálló. Miklósfa sok mindenben megõrizte falusias jellegét. A környezõ hegyeket szõlõsgazdák mûvelik, itt szinte minden családnak van szõlõültetvénye pincével. Az egyesületen belül mûködik egy „Kertbarát kör” száz taggal, akik elsõsorban szõlõsgazdák. Minden évben nagysikerû borversenyt rendeznek.

Húsz éve épült a „Mindenki háza” társadalmi összefogással, azonban két évtizede nem lett felújítva, így nagyon leamortizálódott. Az idei év terveiben szerepel a ház felújításának elkezdése önkormányzati forrásból, amihez az egyesület tagjai munkájukkal hozzájárulnak. Szeretnénk tartalmas programokkal életet adni a háznak, hogy valójában „Mindenki háza” legyen. Találja meg benne minden korosztály a neki megfelelõ kulturált idõtöltést. A miklósfai „Répafõzõ verseny” híre már túljutott a város határain. A Nyugdíjas klub színvonalas programjaival összefogja a városrész nyugdíjasait.
Sok mindenben gondolkodunk:
Ápolni akarjuk a Miklósfához kötõdõ népi hagyományokat. (Szüreti felvonulás, Férfi nótakör, Asszonykórus…) Fel kívánjuk dolgozni Miklósfa történetét. Szóba került a Miklósfa név helyett az eredeti Szent Miklós név visszaállítása. Újra meg akarjuk szervezni a Falunapot. A hõsi emlékmûnél való ünnepélyes megemlékezést is tervbe vettük. Színvonalas programokkal készülünk a „Mindenki háza” 20 éves jubileumára. Az egyesület 20 éves történetét emlékkönyvben kívánjuk megörökíteni.
Szebbé, virágosabbá, parkosabbá szeretnénk tenni városrészünket. Miklósfára szégyen, hogy egyetlen szabadtéri játszóterünk sincs, ezen is javítanunk kell. A Szent Miklós szobornak is méltó környezetet kívánunk teremteni. A „Mindenki háza” elé a - tönkrement –faszobor helyett Szent Flórián szobrát tervezzük felállítani valamint a ház udvarán szabadtéri színpadot építeni. Szorosabbá akarjuk tenni az együttmûködést a helyi iskolával és óvodával.
- Milyen a kapcsolatuk a helyi lakossággal?
- Jó a kapcsolatunk a lakossággal, mert úgy gondolom, hogy az egyesületnek kezdettõl fogva jó hírneve és elismertsége volt és van a városrészben. Valójában ez az egyesület a miklósfai városrész összetartó erejét képviseli. Miklósfát szorgos, dolgos polgárok lakják akik igénylik a közös programokat és készek a mai körülmények között is áldozatot hozni városrészükért.
Az Egyesület a város közéletében is tevékenyen részt kíván venni. Városunk polgármesteréhez és képviselõ testületéhez – május 12-én – „Nyílt levélben” béketeremtõ javaslattal fordultak. Idézet a „Nyílt levélbõl”:
„Ökölbe szorított kezek helyett kézfogást!”
„A képviselõtestületi üléseken uralkodó békétlen állapotokat látva és hallva a Miklósfa városrészi Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület béketeremtõ kezdeményezést kíván tenni. Elõre bocsájtjuk: A politikai vitákba, pártharcokba nem szándékozunk beleszólni, elítélni és megítélni sem akarunk senkit. Mi csak azt szeretnénk, hogy az ellenségeskedések mielõbb érjenek véget. A természetessé vált kölcsönös sértegetések, vádaskodások szûnjenek meg. Az egység és összefogás szelleme költözzön vissza városunkba. Mi nem akarjuk sem a polgármester, alpolgármester lemondását, sem a képviselõtestület feloszlatását, s elszámoltatni sem akarunk senkit. Viszont határozottan kérjük! Tegyenek félre minden egyéni és pártérdeket, vélt vagy valós sérelmet, és közös erõvel álljanak ki a városért!.. Valamikor büszkén állt Kanizsa vára. Országszerte elismert neves gazdag kereskedõ, majd ipari város voltunk. Ma viszont városunk gazdasága, lakóinak életszínvonala – érezhetõen s láthatóan – a süllyedés irányába halad. A nyugat-dunántúli régió egyik legszegényebb városává lettünk. A politikai megosztottságban, ellenségeskedésben viszont az élen járunk! Lehet, hogy a szegénységünk és az ellenségeskedõ magatartásunk összefügg?!
Petõfi írja: „…kinek drágább rongy élete mint a haza becsülete…”
Mi azt kérdezzük, kinek fontosabb egyéni és pártérdeke, sérelme, mint városának szolgálata? Bizonyára vannak még, akik emlékeznek a – régi, lassan feledésbe merülõ – HÁZI ÁLDÁS idõt álló szavaira: „Hol hit, ott szeretet / Hol szeretet, ott béke / Hol béke, ott áldás…” Amíg nincs közmegegyezés, nemzeti, városi összefogás, amíg nem teremtõdik meg a társadalmi béke, addig sorsunk áldásos jobbra fordulásáról legfeljebb csak ábrándozhatunk!
Meg kellene értenünk: a társadalmi béke megteremtése mindennél sürgetõbb és tovább már nem halasztható létkérdés! Mi, a miklósfai városrész Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesülete tagjai hiszünk Magyarország és benne Nagykanizsa feltámadásában. Hisszük, hogy a társadalmi béke megteremtõdése esetén, az 1867-es KIEGYEZÉS utáni idõkhöz hasonló nemzeti felemelkedés indulhat el.
A Mindenki Háza mûvelõdési otthon, amelyet közös erõvel építettünk, valójában a testvéri kézfogás, az egyéni és pártérdekek felett álló összefogás „emlékmûve”.
Erre az „emlékmûre” alapozva javasoljuk: Tartsanak egy rendkívüli közgyûlést, amelynek egyetlen „ügye” a Béke, az Összefogás megteremtése lenne.

Napirendi pontnak ajánljuk:

1. Ünnepélyes megbékélés – kézfogás
Célja: A békesség légkörének megteremtése, az ünnepélyes kézfogás idejének és módjának megvitatása. …a sértõ, megalázó felszólalások mérgezõ légkörében nem lehet jövõt építeni!... a kölcsönös békejobb nyújtás nem halasztható!
2. Etikai kódex létrehozása (a szervezeti, mûködési szabályzaton belül)
…A közgyûlésen joggal elvárható képviselõi magatartás erkölcsi szabályait rögzíteni kellene, amihez mindenkinek nem csak illene, hanem kötelezõ is lenne tartania magát!
Világossá kell tenni (azok miatt, akik máshogy gondolják): a közgyûlés munkahely!
3. A képviselõtestületi ülések ünnepélyessé tétele
Meg kellene szüntetni a közgyûlés gyakran elõforduló „színházi”, „cirkuszi” vagy „gladiátorporond” jellegét. Emlékeztetni kellene arra, hogy a közgyûlés „Szent hely” ahol Nagykanizsa város polgárai sorsát érintõ kérdésekben döntenek!
Javasoljuk: Minden közgyûlés kezdõdjön a Himnusz és záródjon a Szózat közös eléneklésével…
4. Új ünnepi hagyományteremtés
Amennyiben a béketeremtõ javaslatunkat nem utasítják el, nevezzük el az ünnepélyes megbékélés napját, a „Kézfogás Napjának”. Legyen városi ünnep minden évben. Szolgálja az egységet és összetartozást a békérõl, szeretetrõl szóló kulturális mûsorral.

Az Egyesület felhívással fordult a város minden párt, egyház és civil szervezetéhez, hogy csatlakozzanak a Békefelhíváshoz. Az Egyesület – www.mikosfa.hu címmel – internetes honlapot nyitott, amelyen a felhívás teljes szövege olvasható, és mindenki számára hozzászólási lehetõséget biztosít.


2009-05-27 15:40:17


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül