Ma 2021. 10 17.
Hedvig, Ignác, Rudolf napja van.
Látogatók száma : 51046327    
Honlapkeszites

Pályázható Nagykanizsa kulturális kerete

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. évi kulturális keret felhasználására.

I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.


II. Pályázat tárgya:
A támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegû civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.


III. A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.

IV. A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.

V. Pályázati feltételek:
1) A támogatási keretbõl csak kiegészítõ támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a pályázott cél teljes költségének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkezik. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
2) Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhetõ. Nem kaphat támogatást olyan pályázó, amely a tárgyévben már három keretbõl kapott támogatást.
3) A pályázónak a pályázatban ki kell térnie, hogy az önerõn és a megpályázott összegen felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani.
4) A támogatást kérõnek nyilatkoznia kell, hogy:
•a megjelölt támogatási célhoz milyen összegû saját és egyéb forrással rendelkezik;
•a tárgyévben melyik önkormányzati keretbõl, milyen címen, milyen összegû támogatást igényelt, illetve kapott;
•a tárgyévet megelõzõ évben milyen címen milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ évben támogatott volt, elszámolt - e a támogatással és mikor nyújtotta be az errõl szóló dokumentumokat;
•a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs,
•a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás – bevétel bontásban (a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket).
5) Pályázni csak a polgármester által közzétett pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani.
6) Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek vagy ezen pályázati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
7) Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport a pályázót legfeljebb 5 munkanapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
8) A kulturális keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerzõdés alapján lehetséges.
9) A támogatott a támogatást csak a rendeletben a pályázati felhívásban és a támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen használhatja fel.

VI. Az elszámolás módja:
1) A kulturális támogatási keretbõl támogatásban részesítettek a támogatási szerzõdésben megszabott határidõre kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról – a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok hitelesített másolataival – elszámolni a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport felé. A támogató joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenõrizze.
A támogatási szerzõdésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követõen – a szerzõdésben meghatározott határidõn belül – a támogatottak beszámolót készítenek, amelynek fõ részei:
•szakmai beszámoló
•pénzügyi elszámolás és kapcsolódó mellékletek.
2) A támogatás felhasználása során az egyes felmerülõ kiadásokat az elszámolás szabályait figyelembe véve megfelelõen kell dokumentálni. A támogatott csak abban az esetben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3) A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a szerzõdésben rögzített feladatokra került felhasználásra. A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerzõdés szerinti – összegével el kell számolni.
A felvett támogatás mértékénél kisebb összegû elszámolást benyújtó támogatott elesik az el nem számolt támogatástól – a fel nem használt összeget a rendeletben foglaltak szerint köteles visszafizetni.
A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a rendeletben foglaltak szerint a támogatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az önkormányzattól támogatásban nem részesülhet.
4) Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.

VII. Szakmai beszámoló kritériumai:
A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerzõdésben vállalt feladatok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerzõdésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítõjében szereplõ sorokhoz, az abban megjelenõ számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitûzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt.
Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem tûnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el.


VIII.A pénzügyi elszámolás kritériumai:
1) A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõdõ fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerzõdéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerzõdés szerinti támogatásból.
2) Csak azok a számlák fogadhatók el, melyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, különös tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek. Amennyiben a számla nem felel meg a fenti kritériumoknak nem fogadható el elszámolásként.
3) Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, teljesítés igazolások, jegyzõkönyvek, egyéb dokumentumok (bankkivonat, naplófõkönyv). az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb. szintén csatolni kell.
4) A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási idõszakba kell, hogy essenek. Ezen idõszak kezdete legkorábban 2015. január 01. végsõ dátuma a támogatási szerzõdésben meghatározott elszámolási határidõ.

IX. Az elszámolás menete:
A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának.
A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatokat.
Ezt követõen vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következõ szöveget: „A 2015. évi Kulturális támogatási keret felé elszámolva ……………. Ft.” Csak ezután fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenõrzésre bemutatni.
Az elszámolás fõ dokumentuma az Elszámoló lap, kötelezõ mellékletei a számlaösszesítõ jegyzék és a számlák és bizonylatok hitelesített másolatai. Az elszámoló lap a támogatási szerzõdés mellékletét képezi.
Az azonosíthatóság és a kereshetõség végett a számlaösszesítõ (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását ellenõrzõ szerv egyértelmûen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerzõdésben vállalt feladatoknak való megfelelést.
•Minden számlaösszesítõ végén az összegeket össze kell adni.
•A számlaösszesítõben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplõ adatoknak meg kell egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve a képviseletre jogosult a számlaösszesítõ valamennyi oldalát lássa el kézjegyével.

X. Állami támogatási szabályok:
Az európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EMUSZ) 107. cikk (1) bekezdése alapján a pályázati felhívás II. pontjában foglalt tevékenységek az EMUSZ 107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minõsül, amely az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban nyújtható.

XI. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint

XII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletek:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.12. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2015. április 10.
3) A pályázat kötelezõ mellékletei:
•a pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás)
•a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat. (2. melléklet)

A pályázathoz szükséges dokumentumok innen tölthetõk le.2015-03-08 08:31:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül