Ma 2019. március 27. szerda,    
Hajnalka napja van.    
Látogatók száma : 40414079    
Honlapkeszites

Közlemény az M9-es gyorsforgalmi út Vasvár – Nagykanizsa közötti szakaszának ügyében

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 8. § (1) és (1a) bekezdései alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a következő közleményt teszi közzé:


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) 2015. június 3. napján érkezett kérelme alapján az M9 gyorsforgalmi út Vasvár - Nagykanizsa közötti szakasz ügyében OKTF-KP/9265/2015. számon indult, OKTF-KP/2272/2016. számon az M9-I, M9-I/A, M9-I/B, M9-II, M9-II/B, M9-II/D nyomvonalváltozatokra vonatkozóan folyamatban lévő környezeti hatásvizsgálati eljárás során a NIF Zrt. 2016. február 17. napján érkezett kérelmével a korábbi kérelmét kiegészítette, és kérte az M9-I/E nyomvonalszakasz vizsgálatát is.

Eljáró hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 06-1-224-9100, Telefax: 06-1-224-9163, e-mail: hatosagi@oktvf.gov.hu).
Ügyszám: OKTF-KP/2272/2016.
Előiratszám: OKTF-KP/9265/2015.
Ügyintéző: Dr. Schimek Szilvia

Az ügy tárgya:

Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Nagykanizsa közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása.

Kérelmező: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Ügyintézési határidő:

Legfeljebb 42 nap
A kérelem beérkezésének időpontja: 2015. június 3.
A kérelem kiegészítés beérkezésének időpontja: 2016. február 17.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében felsorolt időtartamok.

 


Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése

Jelen eljárás az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Nagykanizsa közötti szakaszára vonatkozik. A Vasvár - Nagykanizsa közötti teljes tervezési szakaszon 2x2 forgalmi sávos, leállósávval, távlati kiépítés esetén középen vezetett fizikai elválasztó sávval rendelkező 110 km/h tervezési sebességű M9 gyorsforgalmi út kialakítása tervezett a csatlakozó területek megközelíthetőségének biztosításával.

Az eljárás tárgyát képezi - a korábbi M9-I, M9-I/A, M9-I/B, M9-II, M9-II/B, M9-II/D nyomvonalváltozatokra irányuló kérelem kiegészítéseként – az M9-I/E betétváltozat vizsgálata is. Az M9 I/E. betétváltozat az M9 I. és M9 I/B. nyomvonalak között biztosít átkötést Zalaszentiván térségében.

Az M9-I/E betétváltozat kezdőszelvénye (0+000) az M9 I. változat 20+622,90 km szelvénytől indul, a végszelvénye (3+486,69) pedig az M9 I/B. változat 22+000 km szelvényhez csatlakozik.
A betétváltozat Zalaszentiván térségében válik el az M9 I. változattól, majd keresztezi a Sárvíz-patakot és a Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalat. A település északi elkerülése és a 7322 j. út keresztezése után Alibánfa térségében csatlakozik az M9 I/B. változathoz.
A betétváltozatnak része az ipari park bekötését szolgáló 1,8 km hosszú nyomvonalszakasz, amely az M9 I. változat vonalvezetésével azonos. Szintbeni kialakítású végcsomópontja a 7328 j. összekötő útnál van.

A betétváltozat hossza: 3,49 km

Az M9-I/E betétváltozat által érintett települések:

Zalaszentiván, Alibánfa.

Tervezési osztály, környezeti körülmény és tervezési sebesség:
- tervezési osztály: K.II.
- környezeti körülmény: B
- tervezési sebesség: 110 km/h

Keresztmetszeti kialakítás:
- forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
- padka szélessége: 1,00 m
- leállósáv szélessége: 2,50 m
- belső biztonsági sáv szélessége: 1,00 m
- középső elválasztó sáv szélessége: 3,60 m
- koronaszélesség: 24,60 m

A tervezett csomópontok:
- 0+600 km sz. – M9-I. nyomvonallal kialakított különszintű csomópont.

A tervezett jelentősebb műtárgyak:
- 1+300 km sz. térsége: völgyhíd a Sárvíz, Szombathely - Nagykanizsa vasútvonal felett
- 1+860 km sz. térsége: aluljáró a 73222 j. út alatt.

A nyomvonalszakaszon mérnökségi telep, illetve pihenőhely nem kerül kialakításra.
Hatásterületek:

Zaj- és rezgésvédelem:

A közvetlen zajvédelmi hatásterület határa a nyomvonaltól számított 192-355 m. A legközelebbi védendő ingatlanok a nyomvonaltól 212 méterre, a 1+680 km szelvény (Zalaszentiván) térségében jobb oldalon elhelyezkedő meglévő falusias lakóterületen találhatóak. A lakóterület tervezett fejlesztési területének széle a nyomvonalhoz közelebb, mintegy 132 méterre helyezkedik el. A tervezett és a meglévő falusias lakóterület határa egyaránt az éjjeli zajterhelési határérték teljesülésének határán kívül helyezkedik el.

Az éjjeli zajterhelési határérték teljesülésének határán belül (a nyomvonaltól számított 38-72 m) védendő létesítmény nem található.

A közvetett hatásterületet a 74. sz. főút, illetve a 7328 j. út mellett található védendő területek jelentik. A beruházás megvalósulása során távlati (2029. év) állapotban kisebb zajterhelés mutatkozik a gyorsforgalmi út kiépítése nélküli és a jelen állapothoz képest is. Zajvédelmi szempontból tehát a beruházás megvalósulásakor várható zajterhelés értékei a követelményszintet jelentő jelen állapot zajszint értékei alatt maradnak.
Az építés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátásából eredő zajterhelés a számítások alapján a legközelebbi védendő épületek esetében sehol sem haladja meg a vonatkozó határértékeket (az építési zajterhelési határérték a nyomvonaltól számított 109 méterre teljesül). A potenciális anyagnyerő-helyekről történő szállításból eredő zajkibocsátás egyedül a 7328 j. út mentén érint védendő létesítményt. Az eredő zajterhelés-növekmény azonban a jelenlegi zajterheléshez képest csak elhanyagolható (0,9 dB) növekményt eredményez, ezért szállítási hatásterület ebben az esetben nem határozható meg.
Zajvédelmi intézkedésekre sem a közvetlen, sem a közvetett hatásterület vonatkozásában nincs szükség.

Levegőtisztaság-védelem:

Közvetett hatásterület a meglévő úthálózat melletti azon terület, ahol az új út építése, a forgalomátrendeződés következtében légszennyezettség változás (csökkenés, vagy növekedés) várható, továbbá a szállítási útvonalak, depóniák, üzemi területek, megközelítő utak, valamint anyagnyerő-helyek. A közvetett hatásterületen a gyorsforgalmi út kiépítésével összefüggésben kimutatható levegőminőség-változás nem várható.
A környezeti hatástanulmányban szereplő számítások alapján az M9 gyorsforgalmi út megközelítő szakaszain 16 méter távolságon belül lecsökken a káros anyagok koncentrációja az egyórás légszennyezettségi határérték alá.

Közvetlen hatásterület az autópálya nyomvonala mentén, az emissziók által érintett területen található. A tervezett gyorsforgalmi út közvetlen környezetében megjelenik a közlekedési emisszió, ami a környezetre kismértékben terhelő hatású.
A közvetlen hatásterület lakóterületet 50 méteren belül nem közelít meg.
A számítások alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított levegőminőségi értékek egyik komponensnél sem érik el az egészségügyi határértékeket.

 

Tájvédelemi és természetvédelemi hatásterület:

Közvetlen hatásterület: a létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő terület. Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakorolt hatások területe. Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz.

A környezetvédelmi vizsgálat keretében az élőhelyek részletes felmérése és dokumentálása az út tengelyétől számított 150-150 méteres területsávban történt, a zavarásra érzékeny fajok élőhelyei esetében az élőhely jellemzői szerint meghatározott terület került vizsgálatra. A tervezési szakasz országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000) érintettsége a HUBF20052 Sárvíz-patak mente nevű természetmegőrzési terület, amelynek élővilágára gyakorolt hatások vizsgálatára külön hatásbecslési dokumentáció készült.

A hatástanulmány készítése során tájvédelmi szempontból vizsgálták a természetföldrajzi adottságokat, tájtörténeti, tájhasználati, tájszerkezeti vonatkozásokat, a zöldfelületi rendszer szerkezetét és elemeit, a különböző szintű területi tervekkel való összefüggéseket, a tervezett létesítmény tájképi illeszkedését és a tájbaillesztés lehetőségeit.

Folyamatban van-e a 314/2005. Korm. rendelet 12-15. §-ok szerinti eljárás:

Nincs folyamatban.

Tájékoztatás, észrevételek megtétele, kérdések feltétele

Az ügyfél jogosult a Ket. 51. §-ban szabályozottak szerint az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, valamint a Ket. 68. §-a alapján iratbetekintési jogával élni. A kérelem kiegészítés és a mellékletek nyomtatott példányába a Főfelügyelőség hivatalos helyiségében, előzetes időpont-egyeztetést követően, illetve az érintett települések önkormányzatainál lehet betekintetni. A betekintés módjáról a Főfelügyelőségen, illetve az érintett települési önkormányzatok jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye:
http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/mukodes/hirdetotabla/2016-2/


A Főfelügyelőség a 314/2005. Korm. rendelet 9. §-ában szabályozottak szerint az eljárás során közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácsterem (8921 Zalaszentiván, Hunyadi u. 2/a.)

A közmeghallgatás időpontja: 2016. május 10. 11.00 óra

A 314/2005. Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése értelmében az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főfelügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A Főfelügyelőség döntési lehetőségei:

A Főfelügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Budapest, 2016. március 30.


Búsi Lajos
főigazgató megbízásából

 

Dr. Szentmiklóssy Zoltán s.k.
főosztályvezető
 2016-04-11 10:34:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


KÖZÉRDEK ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble